Getuigschrift

Column Juridisch:

Het getuigschrift

Uw werknemer gaat binnenkort uit dienst. Ondanks het feit dat u onderling een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden bent overeen gekomen, komt het initiatief daartoe van uw kant. In het kader van het aanstaande vertrek, heeft uw werknemer u gevraagd om een positief getuigschrift aan hem te verstrekken. Hij heeft hierbij zelfs voortvarend alvast een concepttekst opgesteld. In uw optiek is dit een wel erg positief geformuleerde tekst, die niet helemaal conform de werkelijkheid is. U bent dan ook niet van plan om hier (volledig) in mee te gaan, al begrijpt u ook dat het voor uw werknemer een belangrijk steuntje in de rug kan zijn op zoek naar ander werk. Wat zijn de do’s and don’ts bij het verstrekken van een getuigschrift?

Op basis van de wet, bent u als werkgever gehouden om op verzoek van een werknemer aan het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken. Wel is het zo dat een werknemer op tijd aan de bel moet trekken. Wanneer de werknemer niet binnen een redelijke termijn van een half jaar na beëindiging van het dienstverband om een getuigschrift verzoekt, dan hoeft u dit als (ex)werkgever niet meer te verstrekken.

Neutraal getuigschrift
Wat zijn nu de wettelijke (minimum)vereisten van een getuigschrift? In het getuigschrift staat een opgave van de verrichte werkzaamheden en de tijd dat de werknemer bij de werkgever werkzaam is geweest (arbeidsduur per dag of per week en de begindatum en einddatum van het dienstverband). Het wettelijk uitgangspunt is aldus een neutraal geformuleerd getuigschrift.

Positief of negatief getuigschrift
Veel werkgevers volstaan met een dergelijk kort en neutraal getuigschrift, waardoor wel eens ten onrechte het beeld bestaat dat de (ex)werknemer zijn werkzaamheden niet naar behoren verrichtte als er niets staat opgenomen over de wijze waarop de werkzaamheden zijn verricht. Om die reden kan het getuigschrift ook ‘persoonlijker’ worden opgesteld.

Alleen als de (ex)werknemer hierom vraagt, moet de werkgever vermelden op welke wijze de (ex)werknemer de werkzaamheden heeft verricht. De (ex)werknemer kan ook verlangen dat de werkgever aangeeft op welke wijze het dienstverband is beëindigd, dus inclusief de reden van opzegging, ontbinding of een beëindiging met wederzijds goedvinden. Vraagt de (ex)werknemer niet om een dergelijke vermelding, dan kan de werkgever de wijze van beëindiging alleen vermelden, als de (ex)werknemer vanwege de beëindiging schadeplichtig is geworden tegenover de werkgever.

De werkgever hoeft overigens niet heel uitgebreid aan te geven op welke wijze de (ex)werknemer de werkzaamheden heeft verricht. Een andere werkgever moet er wel uit kunnen opmaken of de medewerker zijn werkzaamheden naar behoren, goed of slecht heeft verricht. Dit oordeel dient niet alleen te zien op de laatst gewerkte periode, maar op de volledige duur van het dienstverband. Dat betekent dat het getuigschrift niet alleen gebaseerd dient te zijn op bijvoorbeeld de laatste (slechte) beoordeling, maar op alle beoordelingen over de gehele duur van het dienstverband. Komt een werkgever dan alsnog tot een negatief te formuleren getuigschrift, dan kan hij de (ex)werknemer waarschuwen. De (ex)werknemer kan vervolgens alsnog om een neutraal getuigschrift vragen zonder de negatieve vermelding.

Ten slotte
Vergeet als werkgever niet het getuigschrift te ondertekenen. Bedenk als werkgever ook,  dat wanneer u bewust het getuigschrift te positief of te negatief opstelt, hierdoor een andere werkgever of de (ex)werknemer schade kan lijden. Diegene zou dan een schadevergoeding kunnen vorderen. Het is daarom altijd belangrijk om de tekst van een getuigschrift zorgvuldig en naar waarheid te formuleren.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0